تماس با ما

[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”” screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_mobile_spacer_size=”100″][dfd_heading content_alignment=”text-right” enable_delimiter=”off” style=”style_01″ title_font_options=”tag:h3|font_size:45|line_height:40|letter_spacing:-3″ subtitle_font_options=”tag:h3″ title_responsive=”font_size_desktop:36|line_height_desktop:36|font_size_tablet:30|line_height_tablet:30|font_size_mobile:34|line_height_mobile:34″]با ما
در تماس باشید

[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”25″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”25″ screen_tablet_spacer_size=”25″ screen_mobile_spacer_size=”25″]

تماس با ما

برای تماس با ما و ارتباط با گروه آهن تور میتوانید یا با شماره های ذکر شده تماس بگیرد یا ایمیل بزنید و یا اینکه به آدرس ، آهن مکان ، خیابان یکم شرقی ، استیل آنلاین مراجعه نمایید.

[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”” screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_mobile_spacer_size=”100″]
[dfd_google_map zoom=”14″ infobox_style=”contacts” map_style=”blue-water” map_markers=”tehran” size=”-2″ info_fields=”%5B%7B%22icon_font%22%3A%22dfd_icons%22%2C%22icon_dfd_icons%22%3A%22dfd-icon-celsius%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fab%20fa-accessible-icon%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%7D%5D” title_font_options=”tag:div”][/dfd_google_map]
[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”100″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”100″ screen_tablet_spacer_size=”80″ screen_mobile_spacer_size=”20″][dfd_heading content_alignment=”text-right” enable_delimiter=”off” style=”style_01″ title_font_options=”tag:h3|font_size:45|line_height:40|letter_spacing:-3″ subtitle_font_options=”tag:h3″ title_responsive=”font_size_desktop:36|line_height_desktop:36|font_size_tablet:34|line_height_tablet:34|font_size_mobile:34|line_height_mobile:34″]تماس با ما

 

[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”25″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”25″ screen_tablet_spacer_size=”25″ screen_mobile_spacer_size=”25″][dfd_user_form fake_check_layout=”forms_05″ placeholder=”” borderwidth=”1″ border_radius=”2″ text_area_height=”10″ vert_margin_btw_inputs=”15″ horiz_margin_btw_inputs=”10″ font_size=”13″ button_border_width=”1″ button_border_radius=”2″ btn_message=”ارسال پیام” btn_width=”dfd-third-size” btn_align=”right” input_background=”#f5f5f5″ border_color=”#e8e8e8″ text_color=”#565656″ button_border_color=”#bc9b72″ button_border_color_on_hover=”#9f8465″ button_backgrond=”#bc9b72″ hover_button_backgrond=”#9f8465″ button_color_text=”#ffffff” button_hover_color_text=”#ffffff” check_layout=”forms_05.php” check_layout_forms_05=”{“1“:{“email“:{“name“:“ایمیل*“,“akismet_comment_author_email-1“:“1“}},“2“:{“text_name“:{“name“:“نام*“,“akismet_comment_author-1“:“1“}},“3“:{“text_name“:{“required-1“:“1“,“name“:“موضوع“}},“۴“:{“text_name“:{“name“:“پیام“}}}” show_label_text=”on”]From: {{your-name}}
Subject: {{your-subject}}

Message Body:
{{your-message}}


This e-mail was sent from a contact form

[/dfd_user_form][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”100″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”100″ screen_tablet_spacer_size=”80″ screen_mobile_spacer_size=”90″]

[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”100″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”100″ screen_tablet_spacer_size=”80″ screen_mobile_spacer_size=”90″][dfd_heading content_alignment=”text-right” enable_delimiter=”off” style=”style_01″ title_font_options=”tag:h3|font_size:45|line_height:40|letter_spacing:-3″ subtitle_font_options=”tag:h3″ title_responsive=”font_size_desktop:36|line_height_desktop:36|font_size_tablet:34|line_height_tablet:34|font_size_mobile:34|line_height_mobile:34″]یافتن ما در اینجا

 

[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”25″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”25″ screen_tablet_spacer_size=”25″ screen_mobile_spacer_size=”25″][dfd_contact_block fild_address=”تهران – بزرگراه آزادگان – بازار آهن مکان – خیابان یکم مرکزی – پلاک ۱۰″ fild_phone=”09367273162 – 02154831″ fild_email=”Ahantoori@gmail.com” fild_website=”https://ahantoori.com” icon_size=”19″ thumb_size=”25″ icon_background_color=”rgba(239,239,239,0.01)” icon_color=”#353535″ icon_border_radius=”2″ disable_delimiter=”yes” main_style=”style-1″]

از اینکه ما را انتخاب کرده اید کمال تشکر و قدردانی داریم.

گروه آهن توری دروازه ای بسوی خریدهای اینترنتی آهن آلات و لوازم ساختمانی

[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”25″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”25″ screen_tablet_spacer_size=”25″ screen_mobile_spacer_size=”25″][dfd_new_social_accounts info_alignment=”text-right” icon_font_size=”16″ icon_border=”off” sliding_direction=”top_to_bottom” customizable_hover_colors=”off” main_style=”style-2″ dfd_social_networks=”%5B%7B%22dfd_social_networks_sel%22%3A%22soc_icon-evernote%22%2C%22soc_url%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3A%2523%7Ctarget%3A%2520_blank%22%7D%2C%7B%22dfd_social_networks_sel%22%3A%22soc_icon-dropbox%22%2C%22soc_url%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3A%2523%7Ctarget%3A%2520_blank%22%7D%2C%7B%22dfd_social_networks_sel%22%3A%22soc_icon-last_fm%22%2C%22soc_url%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3A%2523%7Ctarget%3A%2520_blank%22%7D%2C%7B%22dfd_social_networks_sel%22%3A%22soc_icon-vimeo%22%2C%22soc_url%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3A%2523%7Ctarget%3A%2520_blank%22%7D%2C%7B%22dfd_social_networks_sel%22%3A%22dfd-added-font-icon-px-icon%22%2C%22soc_url%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3A%2523%7Ctarget%3A%2520_blank%22%7D%5D”][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”100″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”100″ screen_tablet_spacer_size=”80″ screen_mobile_spacer_size=”60″]