چهارچوب گوشه سفید
چهارچوب گوشه سفید
لپ تاپ خاموش

مفتول مسوار

مفتول مسوار یکی از پر مصرف ترین انواع مفتول ها میباشد که بیشتر استفاده این مفتول در مصارف تزئینات و ساخت لوازم تزئینی خانه میباشد. این مفتول بدلیل اینکه در عبور الکتریسیته بسیار مناسب است در ساخت قطعات الکترونیکی بسیار مورد استقبال قرار گرفته است

چهارچوب گوشه سفید
چهارچوب گوشه سفید
لپ تاپ خاموش
چهارچوب گوشه سفید
چهارچوب گوشه سفید
لپ تاپ خاموش
چهارچوب گوشه سفید
چهارچوب گوشه سفید
لپ تاپ خاموش
چهارچوب گوشه سفید
چهارچوب گوشه سفید
لپ تاپ خاموش
چهارچوب گوشه سفید
چهارچوب گوشه سفید
لپ تاپ خاموش
چهارچوب گوشه سفید
چهارچوب گوشه سفید
لپ تاپ خاموش
چهارچوب گوشه سفید
چهارچوب گوشه سفید
لپ تاپ خاموش
چهارچوب گوشه سفید
چهارچوب گوشه سفید
لپ تاپ خاموش
چهارچوب گوشه سفید
چهارچوب گوشه سفید
لپ تاپ خاموش
چهارچوب گوشه سفید
چهارچوب گوشه سفید
لپ تاپ خاموش

آهن توری